Personvernerklæring

Personvernerklæring for Oslo takst og eiendom AS og www.oslotakstogeiendom.no

Denne personvernerklæringen beskriver hva slags personopplysninger Oslo takst og eiendom samler inn og hvordan disse personopplysningene behandles.

Oslo takst og eiendom forholder seg til den norske personopplysningsloven. Denne personvernserklæringen er laget etter kravene i personopplysningsloven §§ 18 og 19.

Hva er personopplyninger

Personopplysninger er informasjon om den enkelte person. Dette kan være personens navn, adresse, arbeidssted, sivilstatus, telefonnummer, e-post adresse osv. Informasjon om din kontakt, kontaktårsak og kontaktform med Oslo takst og eiendom kan også forstås som personopplysninger.

Sensitive personopplysninger samles verken inn eller brukes av Oslo takst og eiendom. Dette er personopplysninger som siktelser, straffbare handlinger, helse og lignende.

Ønsker du mer info om personopplysninger generelt kan https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/ besøkes.

Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger hos Oslo takst og eiendom

Oslo takst og eiendoms innehaver er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Ved eventuell framtidig delegering er det kun delegering av oppgavene som skjer, ansvaret for personopplysningene hviler uansett alltid på Oslo takst og eiendom.

Personopplysninger Oslo takst og eiendom mottar

Oslo takst og eiendom har 2 kilder til personopplysninger som begge bygger på § 8 i personopplysningsloven.

Hovedkilden for personopplysninger er opplysninger du selv oppgir. Dette skjer i all hovedsak gjennom kontaktskjemaet på Oslo takst og eiendom sin nettside. Kontaktskjemaet fungerer som møteplassen mellom potensielle/eksisterende kunder og Oslo takst og eiendom. Det er helt frivillig om du ønsker å fylle ut et slikt skjema eller bare forbli passiv besøkende på siden. Personopplysninger som samles inn via kontaktskjemaet er telefon, email og navn.

I etterkant av kontaktskjemaet kan ytterligere personinformasjon bli generert gjennom e-mail, telefon og lignende korrespondanse mellom Oslo takst og eiendom og deg som en potensiell/eksisterende kunde.

En annen kilde til personopplysninger er opplysninger Oslo takst og eiendom selv samler inn. Innsamlingen skjer gjennom Google Analytics. Den fanger opp hvor lenge du er på siden, IP-adresse, hvem linker du trykker og antall brukere på siden til ulike tider for å nevne noe.

Hvordan Oslo takst og eiendom bruker personopplysningene

Formålet med kontaktskjemaet og etterfølgende korrespondanse er å følge opp forespørsler og forpliktelser ovenfor kundene.

Oslo takst og eiendom er en avhengig av en slik åpen plattform mellom seg og sine kunder for å sikre en tilfredsstillende kommunikasjon og sluttprodukt.

Formålet med Informasjonen fra Google Analytic er å bedre nettside opplevelsen. Dette kan for eksempel være å gjøre layoutene mer brukervennlig, forstå bruker trender, effektivisere og levere tjenestene som forventes på en bedre måte og hindre kriminell adferd som hacking.

Det rettslige grunnlaget for Oslo takst og eiendom sin behandling av personopplysningene er personopplysningsloven § 11

Hvordan administrere egne personopplysninger

Den begrensede mengden personopplysninger Oslo takst og eiendom samler inn via deg og på egent initiativ er sammenlignet med andre aktører og andre nettjenester svært marginal. Dette har gjort at noe egen administrering av personopplysningene som for eksempel innstillinger i bruker apper og innstilinger i personalisert reklame ikke er aktuell hos oss. Personopplysningene innsamlet, brukes som nevnt ikke til slike formål.

Du har likevel alltid rettigheter knyttet til personopplysningene som du kan lese mer om nedenfor.

Informasjonsdeling med tredjeparter

Oslo takst og eiendom deler ikke noe personinformasjon fra kontaktskjemaet, egne innsamlinger eller informasjon fra andre med noen tredjepart. Skulle slik utdeling likevel skje, vil du alltid få samtykke forespørsel fra oss.

Sikker arkivering, sletting og internkontroll

I takt med personopplysningsloven § 13 vil alle personopplysninger Oslo takst og eiendom mottar bli arkivert på enten en sikker e-post eller server så lenge arbeidsforholdet mellom deg og Oslo takst og eiendom pågår. Ved opphør i arbeidsforhold vil all kommunikasjon og personopplysninger slettes innen 2 år.

Oslo takst og eiendom har en internkontroll på slik arkivering, sikkerhet og sletting foregår etter mål og i hold med rettslige standarder.

Rettigheter

Av personopplysningsloven har du som bruker eller kunde av Oslo takst og eiendom rett til å bli glemt, rett til dataportabilitet, rett til innsyn, og rett mot å bli profilert.

Retten til å bli glemt betyr at all personopplysninger registrert hos Oslo takst og eiendom kan bes slettes. Dersom dette ikke bes om vil Oslo takst og eiendom uansett slette det meste av personopplysninger 2 år etter endt kontakt.

Rett til dataportabilitet tilsier at du kan få en digital kopi av alle personopplysninger Oslo takst og eiendom har om deg. Denne retten innebærer også at du kan ta med disse personopplysningene til en annen virksomhet hvis det er teknisk mulig og forsvarlig. Personopplysninger som omfattes av dataportabilitet er personopplysninger gitt Oslo takst og eiendom, som gjennom kontaktskjemaet, eller automatiserte personopplysninger generert gjennom bruk av Oslo takst og eiendom sine tjenester.

Rett til innsyn innebærer at du har rett til å se hvilke opplysninger Oslo takst og eiendom har registrert om deg.

Rett mot profilering gir rett til å nekte Oslo takst og eiendom å kartlegge din bruk og væremåte, og således skreddersy våre tjenester mot deg basert på denne kartleggingen. Typiske eksempler vil være personalisert annonsering, tjenesteutvikling, markedsundersøkelser osv. Dette er likevel lite aktuelt ovenfor Oslo takst og eiendom når Oslo takst og eiendom i liten grad har interesse eller bruk for slik bredde og dybde kartlegging.

For å iverksette en eller flere av disse rettighetene, ta kontakt med oss. Du har en lovgitt rett på å få svar fra oss innen minst 1 måned.

Barns personvern

Oslo takst og eiendom har verken ønske eller behov for å samle inn eller behandle personopplysninger om barn under 16år. Slike personopplysninger må komme gjennom en foresatt.

Personinformasjon etterlatt av barn til Oslo takst og eiendom vil slettes så raskt det kommer Oslo takst og eiendom til kunnskap.

Personvernombud

Oslo takst og eiendom har ikke noe personvernombud siden bedriften ikke er en offentlig virksomhet, ikke behandler sensitive opplysninger, ikke begår systematisk kartlegging av personer og ikke behandler personopplysninger om straffbare forhold.

Gjennomføring av endringer

Oslo takst og eiendom vil fra tid til annen oppdatere sin personvernserklæring for å sikre at den holder den rettslige standarden norsk rett krever. Slike oppdateringer vil dere bli informert om.

Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål om Oslo takst og eiendoms personvernserklæring eller andre forespørsler kan du kontakte bedriften.

Telefon: +47 45 44 60 80

Mail: Post@oslotakstogeiendom.no